r e k l a m a
MiastoWiadomości

Budżet Miasta Jasła na 2012 rok przyjęty. Oszczędności i inwestycje

Radni przyjęli projekt uchwały budżetowej, która w porównaniu do roku ubiegłego zakłada wzrost dochodów o ponad 8,3 mln zł i spadek wydatków o przeszło 1,6 mln zł. Po raz pierwszy od wielu lat nie jest to budżet deficytowy, tylko zakładający nadwyżkę w wysokości ponad 5 mln zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych  kredytów.

Budżet Miasta Jasła na 2012 rok przyjęty. Oszczędności i inwestycje

Mocną stroną budżetu jest to, że nie planujemy, pierwszy raz od wielu lat, kredytu. Myślę, że zadłużenie, które planujemy na koniec roku w wysokości 24,67 proc. jest zadłużeniem, o którym wiele miast, mających zadłużenie na granicy dopuszczalnych 60 procent, mogłoby pomarzyć. Nie zwalnia nas to jednak absolutnie od restrukturyzacji wydatków. Z jednej strony będziemy się starali czynić oszczędności, z drugiej zwiększać dochody – podsumowuje Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

W tym roku Jasło kładzie duży nacisk na inwestycje. Zaplanowano między innymi „Rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych”, która będzie kosztować ponad 6,81 mln złotych, „Rekultywację terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej” (około 4,36 mln zł) oraz „Rekultywację składowiska odpadów przy ul. Żniwnej (blisko 3,3 mln zł).

Wysokość dochodów zaplanowano na  114 601 348,40 zł (według uchwały budżetowej na 2011 – 106 246 991,81 zł), w tym: dochody bieżące – 96 391 400,07 zł (w 2011 r. – 91 514 089,30 zł) i dochody majątkowe – 18 209 948,33 zł (w 2011 r. – 14 732 902,51 zł).

Ważniejszymi pozycjami po stronie dochodów są: podatki i opłaty lokalne – 29 864 300 zł, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne  – 3 044 972 zł, dochody z majątku gminy – 2 444 500 zł, udziały w dochodach budżetu państwa – 22 958 320 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 2 794 026,32 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone  – 9 936 188 zł, środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW) na finansowanie inwestycji – 1 749 042,71 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 15 326 131,59 zł.

W tegorocznym budżecie plan wydatków jest niższy od poprzedniego o 1 mln 665 tys. zł. Plan zakłada kwotę 109 522 169,40 zł (2011 rok – 111 188 066,07 zł) w tym: wydatki bieżące – 87 809 260,11 zł (2011 rok- 90 537 074,30 zł), wydatki majątkowe – 21 712 909,29 zł (2011 rok -20 650 991,77 zł).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych mają wynieść 60 353 974,11 zł (2011 rok – 63 730 012,30 zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne – 41 001 347,71 zł (2011 rok – 42 793 021,78 zł) oraz wydatki na zadania statutowe – 19 352 626,40 zł (2011 rok – 20 936 990,52 zł).

Budżet uwzględnia wydatki na: dotacje na zadania bieżące – 10 422 131 zł (2011 rok – 10 162 425 zł), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 120 255,00 zł (2011 rok – 14 194 637 zł), wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 728 752,29 zł (2011 rok – 2 019 634,82 zł) oraz wydatki na obsługę długu – 1 912 900 zł (2011 rok – 2 450 000 zł). Wydatki majątkowe obejmują: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21 712 909,29 zł (2011 rok – 20 650 991,77 zł) w tym ze środków Unii Europejskiej – 14 657 751,30 zł (2011 rok – 9 831 402,51 zł).

Budżet Miasta Jasła na 2012 rok przyjęty. Oszczędności i inwestycje

Planowane przychody wynoszą 695  321 zł, a rozchody – które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 5 774 500 zł.

Przed podjęciem uchwały Rada Miejska Jasła odrzuciła pięć wniosków dotyczących zmian w projekcie budżetu, złożonych przez dwoje radnych w pierwszej części sesji (28 grudnia ub.r.)

Punkt katechetyczny zielonoświątkowców

Uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Jasielskim oraz Gminą Tarnowiec porozumień dotyczących zasad prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, podjęła na ostatniej sesji (2 bm.) Rada Miejska Jasła.

Zgodnie z porozumieniem, punkt katechetyczny, w którym będą się odbywały lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski, Miasto Jasło i Gminę Tarnowiec zostanie utworzony w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Modernizacja wodociągów i kanalizacji

Rada Miejska Jasła przyjęła na ostatniej sesji (2 bm.) plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2014 opracowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle. Zadaniami priorytetowymi planu są: „Odbudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej” i „Modernizację gospodarki ściekowej miasta Jasła”.

„Odbudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej”, której wartość oszacowano na 6 mln 514 tys. zł, ma być zakończona w bieżącym roku. Większość kosztów (6 mln 157,7 tys. zł) ma pokryć dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. Realizacja zadania polegać będzie na odtworzeniu obiektów i urządzeń zniszczonych przez powódź w 2010 roku: pompowni głównej z kratą rzadką, stacji zagęszczania i odwadniania osadu, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w oczyszczalni ścieków oraz 8 przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej z zabezpieczeniem kanału na lewym brzegu Wisłoki, a także 3 przelewów burzowych do Jasiołki.

Budżet Miasta Jasła na 2012 rok przyjęty. Oszczędności i inwestycje (fot. archiwum - W. Żebracki, Jaslonet.pl)

„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Jasła” prowadzona będzie w latach 2012 – 2014, w ramach II etapu projektu grupowego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Jej koszt wyniesie 13 mln 780,8 tys. zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności w wysokości 8 mln 586 tys. zł. Na realizację zadania zaciągnięta zostanie niskooprocentowana pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 3,66 mln zł. „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Jasła” obejmie: modernizację 2,4 km kanalizacji w rejonie ulic: Towarowej, Przemysłowej, Franciszkańskiej, Słowackiego i Wincentego Pola; remont generalny obiektów oczyszczalni ścieków: budynku krat gęstych i separatora piasku, wymianę elementów stalowych w osadnikach wstępnych i wtórnych oraz odsiarczalników, wymianę stolarki okiennej w budynku administracyjnym i wyposażenia laboratorium, a także modernizację nawierzchni dróg, placów i chodników.

W bieżącym roku MPGK planuje uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną obszaru pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Bieszczadzką, Fabryczną i torami kolejowymi PKP, wybudowanie 810 m kanalizacji i 1 452 m wodociągu w rejonie ul. Bryły oraz wybudowanie 1 280 m kanalizacji z przepompownią ścieków we wschodniej części osiedla Hankówka, a do końca 2013 roku – położenie 3 451 m wodociągu zaopatrującego w wodę rejon ulic: Jagodowej, Jodłowej, Brzyszczki, Klonowej, Lipowej i Bieszczadzkiej. Ponadto, w 2013 r. rozpoczęta zostanie budowa 4 133 m kanalizacji z 3 przepompowniami ścieków w zachodniej części Osiedla Bryły oraz 870 m wodociągu w rejonie ul. Rolniczej.

Dzięki realizacji planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji MPGK w latach 2012 – 2014 zostanie przekazanych do użytkowania: 13,9 km nowych odcinków sieci wodociągowych, 16,9 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, 0,9 km zmodernizowanej sieci wodociągowej i 2,4 km zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej.

Łączna wartość zadań ujętych w planie rozwojowo-modernizacyjnym wynosi 33 mln zł. Realizacja planu będzie zależała m.in. od: uzyskania zaplanowanego dofinansowania z Funduszu Spójności oraz dotacji i preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW, uzyskania zaplanowanych przez firmę przychodów oraz zgód właścicieli nieruchomości, przez których tereny mają przechodzić sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
8 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
LIZODROP
LIZODROP
2024 lat temu

Plan genialny, bo na piśmie,bo promuje geniusz burmistrza,bo daje naiwnym czas na wiarę ,że to dziać się będzie naprawdę….Za rok okaże się,że kryzys se przybył i wszystko pogrzebał…I ponownie usłyszymy o nowych bajkach leśnych dziadków,chyba,ze znowu jakaś nawałnica pogodowa pokaże,że gówno się robiło ,i gówno robić będzie merytorycznie!!! Cieszmy się,bo może być tylko gorzej…

PORDOZIL
PORDOZIL
2024 lat temu

LIZODROP?! Jestem wstrząśnięta! Ty cały czas robisz już pod siebie!!! Ujawnij się, to Burmistrz spróbuje przygotować projekt uchwały o przyznaniu dla Ciebie choć dwóch pampersów (dziurawych)!!!

eko nom
eko nom
2024 lat temu

Jeśli chodzi o modernizację kanalizacji miejskiej,to nie ulega wątpliwości,że takie działania powinny być wykonywane.Tylko dlaczego nie wykonuje się tego uczciwie,tj rozdziału kanalizacji na sanitarną i opadową?Czyli w dalszym ciągu przy kanalizacji ogólnospławnej w okresach suchych ,gdy wyparują zamknięcia syfonowe w miejskich studzienkach ulicznych będą się z nich dalej wydostawać fetory ściekowe.To po pierwsze,A po drugie przy działaniu kanalizacji ogólnospławnej i wody opadowe i roztopowe kierowane są do oczyszczalni.A tam zupełnie niepotrzebnie zuzywana jest i energia elektryczna,chociażby na ich przepompowanie.Dodatkowo zdziera się niepotrzebnie urządzenia pompowe.

LIZODROP
LIZODROP
2024 lat temu

PORDOZIL.Z faktami się nie dyskutuje.Tylko nieuki potrafią obrażać,mylnie twierdząc,że to jest argument w sprawie.Albo myślący inaczej….Zachowaj pampersy pięknoto,przydadzą się jak wpadniesz w gówno lub błoto!

lalipap
lalipap
2024 lat temu

Zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów —-> kredyty które sam zaciągnął heheh

Podpaska
Podpaska
2024 lat temu

LIZODROP?! Ty ino o gównie piszesz (srasz), które zgodnie z Twoją inteligencją jest jedynym argumentem osrołku!

CHORE PAŃSTWO !!!
CHORE PAŃSTWO !!!
2024 lat temu

Może znajdzie się tu jaki „uczony inteligent” i przedstawi budżet – [ plan wydatków na: podatki, abonamenty i przymusowe opłaty, oraz to co pozostanie na opał i egzystencję} kilkuosobowej rodziny utrzymującej się z najniższej krajowej – która to wg rządzących ma wystarczyć na zabezpieczenie minimalnych potrzeb życiowych ………

fikus
fikus
2024 lat temu

i tak będzie dalej jak jest dotychczas

Zobacz także
Close
Back to top button
8
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x