r e k l a m a
Wiadomości

Cudze chwalicie, swego nie znacie – tak zmieniło się Jasło dzięki UE

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Parku Miejskim w Jaśle, 13 maja br. rozpoczęła się wystawa „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, przedstawiająca jak zmieniło się Jasło przez ostatnie 11 lat dzięki dofinansowaniu głównie z Unii Europejskiej. Wystawę można oglądać do 5 czerwca br.

Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE

W minionych jedenastu latach Miasto Jasło, samodzielnie, w partnerstwie lub poprzez miejskie instytucje, zrealizowało ponad 40 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych. Łączna wartość zadań to ponad 133 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło ponad 92 mln zł. Projekty te dotyczyły głównych dziedzin życia: edukacji, kultury, usług komunalnych, rekreacji, sportu, ochrony środowiska, a także spraw społecznych.

Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE

Na wystawie zaprezentowano tylko kilkanaście projektów, ale krótko opisane zostały wszystkie.

USŁUGI KOMUNALNE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
Celem realizowanych projektów była poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej w mieście.

 1. „Poprawa powiązań komunikacyjnych obszarów gospodarczych i przemysłowych Miasta Jasła” (zakres projektu: przebudowa ulicy Fabrycznej, budowa drogi KZ4, obecnie ul. Produkcyjna, budowa skrzyżowania ulicy Produkcyjnej z ulicą Bieszczadzką).
 2. „Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi” (zakres projektu: odbudowa ulic: B. Prusa, Kolejowej, Sportowej, Łukasiewicza oraz trzech ulic bocznych od ul. 17-go Stycznia w Jaśle).
 3. „Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” (zakres projektu: przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów, zatok postojowych i włączeń dróg bocznych, a także przebudowa ciągu pieszego ).
 4. „Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” (zakres projektu: przebudowa ul. Żeromskiego ).
 5. „Budowa ulicy Dobrzańskiego” (zakres projektu: budowa odcinka ulicy Dobrzańskiego pomiędzy już wybudowanym odcinkiem tej ulicy a skrzyżowaniem z ulicą Ulaszowice wraz z częściową modernizacją istniejącej infrastruktury).
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE

ŚRODOWISKO
Celem realizowanych projektów była poprawa jakości środowiska naturalnego.

 1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło” (zakres projektu: termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Miejskich Nr 4, Zespołu Szkół Miejskich Nr 3, Przedszkola Miejskiego Nr 9 oraz Straży Miejskiej w Jaśle).
 2. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków oświatowych Miasta Jasła przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” (zakres projektu: termomodernizacja 6 budynków oświatowych – Przedszkola Miejskiego nr 6, Przedszkola Miejskiego nr 10, Przedszkola Miejskiego nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 12, Przedszkola Miejskiego nr 13, budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz montaż mini elektrowni wiatrowej na budynku Przedszkola Miejskiego nr 6).
 3. „Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle” (zakres projektu: zakup 11 autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonych w ekologiczne silniki, urządzenia informacji pasażera oraz system monitoringu, uruchomienie 3 nowych linii komunikacyjnych oraz modernizacja 6 istniejących, utworzenie i modernizacja przystanków autobusowych, instalacja systemu informowania pasażerów).
 4. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle” (zakres projektu: termomodernizacja budynków hali sportowej MOSiR i Gimnazjum nr 1 w Jaśle).
 5. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (zakres projektu: instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz 585 domach mieszkalnych do ogrzewania wody użytkowej, a także instalacja układów fotowoltaicznych na obiektach sportowych do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Miasto Jasło było partnerem projektu realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle).
 6. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” (zakres projektu obejmował działania środowiskowe na terenie 16 gmin województwa podkarpackiego i małopolskiego. W ramach projektu Miasta Jasła, realizowanego przez MPGK Spółkę z o.o., wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz wybudowano 10 km sieci wodociągowej. Projekt koordynowany był przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle).
 7. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap II” (zakres projektu dla Miasta Jasła, realizowany przez MPGK Sp. z o.o.: modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaśle, modernizacja 2,4 km kanalizacji sanitarnej. Lider Projektu: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. Partnerzy: 8 gmin z województwa podkarpackiego i małopolskiego, w tym Miasto Jasło).
 8. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” (zakres projektu: odbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Jasła, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych węzłów cieplnych w kilkunastu obiektach w mieście. Liderem projektu było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle).
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE

BEZPIECZEŃSTWO
Celem realizowanych projektów była poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Jasła.

 1. „Unowocześnienie służb działających na potrzeby zarządzania kryzysowego w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom na terenie Miasta Jasła” (zakres projektu: zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego, zakup wału przeciwpowodziowego o długości 1 km oraz przenośnych, wyciszonych agregatów prądotwórczych).
 2. „Poprawa bezpieczeństwa obszarów rewitalizowanych Miasta Jasła” (zakres projektu: budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta, budowa scentralizowanego systemu zarządzania oświetleniem, poprawa stanu infrastruktury drogowej istniejących ciągów pieszo-jezdnych, budowa przedłużenia ulicy Kasprowicza oraz budowa ulicy Pinkasa).

KULTURA
Celem realizowanych projektów była poprawa jakości usług świadczonych w zakresie kultury.

 1. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu” (zakres projektu: przebudowa Jasielskiego Domu Kultury, przebudowa Domu Kultury w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji oraz organizacja wspólnych polsko-słowackich wydarzeń kulturalnych).
 2. „Prezentacja Kultur Grupy Wyszehradzkiej”, 2009 r. (zakres projektu m.in.: prezentacja kultur, tradycji i historii krajów Grupy Wyszehradzkiej, występy zespołów artystycznych i ludowych kapel, konkurs wiedzy o współpracy krajów V4).
 3. „Wyszehradzki Festiwal Folklorystyczny”, 2010 r. (zakres projektu m.in.: kiermasz sztuki rękodzielniczej, występy zespołów artystycznych z Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Ukrainy).
 4. „Festiwal Kultury Wyszehradzkiej”, 2011 r. (zakres projektu m.in.: występy artystów i zespołów folklorystycznych z Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Ukrainy, kiermasz sztuki i prezentacja wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego).
 5. „Dni Kultury Wyszehradzkiej”, 2012 r. (zakres projektu m.in.: występy artystów i zespołów folklorystycznych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy, kiermasz sztuki i prezentacja wyrobów rękodzieła artystycznego, warsztaty malarskie pn. „Jasło malowane 2012”,wystawa pn. „Sekrety Tokaja” w Muzeum Regionalnym w Jaśle).
 6. „Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza” (zakres projektu m.in.: organizacja pięciodniowego jarmarku produktów regionalnych, zakup stoisk wystawienniczych, promocja inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych).
 7. „Promocja lokalnych produktów Miasta Jasła” (zakres projektu: promocja jasielskich produktów lokalnych poprzez organizację wystawy, konferencji prasowej i publikację artykułów w prasie).
 8. „Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko – ukraińska” (zakres projektu: wzmocnienie współpracy Jasła, Krosna i Sanoka oraz miast ukraińskich Truskawca, Użgorodu i Lwowa w zakresie kultury, turystyki, sportu i rekreacji).
 9. „Platforma współpracy polsko – ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego” (zakres projektu: wzmocnienie współpracy polsko-ukraińskiej w celu rozwoju społeczno-gospodarczo-kulturalnego regionów. Miasto Jasło było partnerem projektu realizowanego przez Powiat Jasielski).
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE

EDUKACJA
Celem realizowanych projektów była poprawa jakości usług edukacyjnych świadczonych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

 1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle” (zakres projektu: zajęcia dodatkowe dla 2120 uczniów z 9 jasielskich szkół oraz zakup pomocy dydaktycznych dla szkół).
 2. „Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” (zakres projektu: odbudowa placów zabaw oraz ciągów pieszych przy Przedszkolu Miejskim nr 11 i Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaśle).

SPORT i REKREACJA
Celem zrealizowanych projektów było stworzenie miejsc rekreacji o charakterze ogólnodostępnym pod kątem wypoczynku rodzinnego, jak również przywrócenie lub nadanie nowych funkcji terenom marginalizowanym dla zwiększenia ich atrakcyjności.

 1. „Przebudowa Parku Miejskiego w Jaśle” (zakres projektu: rewitalizacja Parku w celu przywrócenia mu funkcji kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych poprzez m.in.: budowę fontanny, budowę alejek parkowych, oświetlenia oraz organizacja wydarzeń kulturalnych).
 2. „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle” (zakres projektu: rekultywacja zdegradowanego terenu pocegielnianego, budowa cypla z altaną biesiadną, zadaszonego baru grillowego z tarasem, przystani, pomostów pływających, placów zabaw z bezpieczną nawierzchnią, ścieżki zdrowia, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, budynku zaplecza boisk sportowych, placu do siatkówki plażowej oraz budynku sanitarnego ogólnodostępnego, utworzenie placów do grillowania oraz miejsc do gry w szachy/warcaby, budowa parkingów dla samochodów osobowych i autobusów).
 3. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” (zakres projektu: rewitalizacja Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym Sroczyńskich, rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Jaśle, budowa toru BMX i parku linowego, utworzenie placów zabaw na Osiedlu Gamrat, Mickiewicza, Kopernika, Ulaszowice).
 4. „Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle” (zakres projektu: odbudowa basenu otwartego poprzez przebudowę niecki głównej basenu, zmianę technologii uzdatniania wody basenowej, odbudowę ciągów pieszych i boisk oraz brodzików, dostosowanie budynku wejściowego do potrzeb osób niepełnosprawnych).
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE
Cudze chwalicie, swego nie znacie - tak zmieniło się Jasło dzięki UE

SPRAWY SPOŁECZNE
Celem podejmowanych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta.

 1. „Jasielska Strefa Usług Publicznych” (zakres projektu: przeprowadzenie diagnoz i wypracowanie metod współpracy samorządów z mieszkańcami gmin powiatu jasielskiego w celu poprawy jakości świadczonych usług w dziedzinie: edukacji, zdrowia, usług komunalnych, kulturalnych i komunikacyjnych. Wypracowane w ramach projektu rozwiązania zostały uznane za modelowe przez Komisję Europejską i opublikowane w 2015 r. jako dobra praktyka w raporcie „Territorial Agenda 2020 – put in practice”).
 2. „Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło” (zakres projektu: utworzenie, w latach 2005-2006, 11 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – PIAP, budowa Systemu Informacji Lokalnej, budowa e-Urzędu).
 3. „Profesjonalna kadra – Sprawny urząd” (zakres projektu: szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w Jaśle oraz kadry zarządzającej i kierowniczej).
 4. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Miasta Jasła” (zakres projektu: dostarczenie komputerów wraz z dostępem do Internetu do 36 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, szkolenia z zakresu obsługi komputera i dostępu do Internetu).
 5. „Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów” (zakres projektu: szkolenia, kursy i działania aktywizacyjne skierowane do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, umożliwiające podniesienie kwalifikacji i umiejętności Romów, aktywizacja zawodowa, propagowanie kultury, promocja i upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i obyczajowości romskiej).
 6. „Przebudowa placu targowego – Zielonego Rynku w Jaśle” (zakres projektu: przebudowa placu targowego przy ul. Bartłomieja w Jaśle).
 7. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” (zakres projektu: wdrożenie mechanizmów zintegrowanego planowania inwestycyjnego i przestrzennego na obszarze krośnieńsko-jasielskim, poprzez m.in.: opracowanie diagnozy i koncepcji programowo przestrzennej i planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru. Miasto Jasło było partnerem projektu realizowanego przez Powiat Jasielski).
 8. „Czas na aktywność w mieście Jaśle” oraz inne projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zakres projektów: wsparcie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle, w tym kursy zawodowe, doradztwa zawodowego, warsztaty społeczno-zawodowe, itp.).

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x