MiastoWiadomości

Radni powiatowi o pomyśle budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej w Jaśle

W piątek, 10 lutego, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle, podczas której podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle do podjęcia działań związanych z zawarciem porozumienia z Zarządem Województwa Podkarpackiego w zakresie przygotowania inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”. Radni przyjęli także Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle w sprawie projektu budowy łącznicy kolejowej pomiędzy linią nr 106 a linią nr 108.

Radni powiatowi o pomyśle budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej w Jaśle
Radni powiatowi o pomyśle budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej w Jaśle

Województwo Podkarpackie planuje realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Zgodnie z harmonogramem, ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na maj 2017, natomiast przewidywany termin zamknięcia naboru to czerwiec 2017. Realizacja projektu planowana jest w partnerstwie z Województwem Preszowskim.

W ramach zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” planowana jest budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa od ronda im. A. Lazarowicza w Jaśle-Sobniowie do ronda im. ks. K. Wojciechowskiego w Jaśle-Żółkowie.

Odcinek ten stanowi niezwykle ważny element systemu transportowego Miasta Jasła i Powiatu Jasielskiego. Inwestycja ta pozwoliłaby usprawnić komunikację wewnątrz regionu i w znacznym stopniu przyczyniłaby się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego.

– Głównym atutem byłoby znaczne skrócenie przejazdu przez Miasto Jasło w kierunku Nowego Żmigrodu i dalej do granicy ze Słowacją oraz dojazd do siedziby Powiatu i sieci dróg krajowych z terenu południowych gmin Powiatu Jasielskiego – mówił podczas sesji Starosta Jasielski Adam Pawluś – Nie bez znaczenia jest również fakt, iż planowana inwestycja spowoduje utworzenie logicznego ciągu komunikacyjnego, szczególnie biorąc pod uwagę realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73” w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Co za tym idzie, inwestycja ta ułatwi i skróci czas przejazdu pomiędzy dwoma trasami w ramach sieci TEN-T tj. od miejscowości Dukla (DK19, planowana S19) poprzez DW993 do Nowego Żmigrodu i następnie poprzez DW992 przez Jasło do DK73 z włączeniem do autostrady A4 w miejscowości Tarnów lub Dębica – kontynuował Starosta.

Wsparcie Powiatu Jasielskiego przy tej inwestycji mogłoby polegać na uzyskaniu na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowaniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Na piątkowej sesji radni przyjęli także stanowisko w sprawie projektu budowy łącznicy kolejowej pomiędzy linią nr 106 a linią nr 108 – treść poniżej:

Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu budowy łącznicy kolejowej pomiędzy linią nr 106 a linią nr 108

Z ostatnich publikacji medialnych oraz informacji zawartych w piśmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27.01.2017 r. nr IIR6K3-0813-RPOWP-11.2/2017 wynika, że Zarząd PKP PLK S.A., dla planowanej inwestycji budowy łącznicy kolejowej pomiędzy liniami nr 106 i 108, zdecydował o wyborze do dalszej realizacji wariantu nr 2, tj. Jedlicze – Szebnie. Wobec oczywistych faktów, o których poniżej, Rada Powiatu w Jaśle wyraża zdecydowany protest wobec tej decyzji.

Należy zauważyć, że w odległości 10 km od planowanego wariantu budowy łącznicy znajduje się funkcjonująca łącznica nr 618, która według naszych wyliczeń umożliwia przejazd na trasie Krosno – Rzeszów w czasie jedynie o ok. 12 minut dłuższym od przyjętego wariantu. Wykorzystanie łącznicy, przy jej rewitalizacji, dałoby oszczędność rzędu od 12 minut (dla lekkich pojazdów szynowych) do nawet 20 minut (dla pojazdów ciężkich) na trasie do Krosna.

Nie bez znaczenia jest również koszt planowanej inwestycji w przypadku wyboru wariantu nr 2 szacowany na ok. 90-100 mln zł. W przypadku rewitalizacji łącznicy nr 618 koszty realizacji inwestycji byłyby znacząco niższe.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem istniejącej łącznicy nr 618 jest fakt utrzymania zatrudnienia w zakładach PKP Cargo (Jasło, ul. Towarowa). Skutkiem wyboru budowy łącznicy w wariancie nr 2 będzie skierowanie ruchu towarowego bezpośrednio do stacji Jedlicze, a więc z pominięciem Jasła.

Należy zwrócić uwagę, że w najbliższym czasie realizowana będzie budowa drogi ekspresowej S-19, która istotnie skróci czas dojazdu z Krosna i powiatu krośnieńskiego do Rzeszowa. Uważamy, że wyżej wspomniana inwestycja drogowa znacząco zmienia uwarunkowania planowanych inwestycji kolejowych, co sprawia że koniecznym staje się ponowna analiza ich zasadności. Wobec powyższego, naszym zdaniem oczywistym staje się wybór wariantu z wykorzystaniem łącznicy nr 618, jako opcji najbardziej racjonalnej pod względem ekonomicznym.

Alternatywnym rozwiązaniem skracającym czas dojazdu mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego do Rzeszowa może być budowa parkingów przy istniejących stacjach kolejowych Przybówka, Wojaszówka i Szebnie. Szacowany czas przejazdu pociągu, po zakończeniu planowanych remontów linii nr 106, ze stacji Szebnie do stacji Rzeszów Główny wyniesie ok. 55-60 minut. Dojazd samochodem do Szebni, Wojaszówki i Przybówki ze znacznej części powiatu krośnieńskiego nie przekracza 10-15 minut. Oznacza to, że łączny czas podróży do Rzeszowa wyniesie nie więcej niż 75 minut, czyli znacznie krócej niż przy wykorzystaniu łącznicy w przyjętym wariancie nr 2.

Ponadto, naszym zdaniem jednym ze skutków budowy łącznicy będzie odcięcie komunikacyjne Jasła, Biecza, Gorlic oraz powiatów: jasielskiego i gorlickiego od wielu połączeń z Rzeszowem, Krosnem i południowo-wschodnią częścią województwa podkarpackiego. Takie rozwiązanie wprawdzie skróci czas przejazdu na trasie Rzeszów – Krosno, lecz jednocześnie odbierze wielu mieszkańcom powiatu jasielskiego możliwość skorzystania z tego połączenia, natomiast przewoźników pozbawi ponad stu tysięcy potencjalnych pasażerów. To stawia pod znakiem zapytania nie tylko skutki społeczne, lecz także przyszłą rentowność tego przedsięwzięcia. W tym kontekście należy zwrócić uwagę m.in. na brak przeprowadzenia szczegółowych, miarodajnych, szerokich konsultacji społecznych dotyczących przedmiotowej inwestycji z mieszkańcami Miasta Jasła i powiatu jasielskiego.

Istotne jest również to, że w trakcie procedur wyboru wariantu lokalizacji łącznicy nie przedstawiono żadnych wyliczeń pokazujących realne zainteresowanie mieszkańców miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego takim połączeniem.

Historia jasielskiej kolei sięga 1884 roku. Już w tamtych czasach Jasło stało się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w regionie. Przez wiele lat to właśnie kolej była ważnym elementem gospodarki Jasła i powiatu jasielskiego. Również w przyszłości kolej może stać się podstawą rozwoju gospodarczego powiatu jasielskiego.

Uwzględniając powyższe, Rada Powiatu w Jaśle jest zdecydowanie przeciwna jakimkolwiek planom budowy łącznicy kolejowej omijającej Jasło i powiat jasielski. Uważamy za wysoce niecelowe wydatkowanie ogromnych środków publicznych na przedsięwzięcia powodujące tak wiele negatywnych skutków społecznych oraz mogące pogłębić dysproporcje w rozwoju poszczególnych części województwa podkarpackiego. Zamiast tego proponujemy dużo tańsze rozwiązanie rewitalizacji istniejącej łącznicy nr 618, które naszym zdaniem przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.

W sesji, oprócz radnych, uczestniczyli zaproszeni goście: Wojciech Zając, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego; Antoni Pikul, Zastępca Burmistrza Miasta Jasła; Henryk Rak, Przewodniczący Rady miasta Jasła; Krzysztof Pec, Radny Miasta Jasła; Wiesław Kiełbasa, Zastępca Dyrektora Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki Katowice; Adam Filar, przedstawiciel kampanii społecznej na rzecz promocji turystyki kolejowej w Bieszczadach Kochamkolej.pl.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x