Wiadomości

Program 500+: MOPS w Jaśle informuje o szczegółach

W związku z opublikowaniem (Dz.U. z 2016r. poz. 195) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informujemy o najważniejszych warunkach nabywania i ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego.

Program "500+": MOPS w Jaśle informuje o szczegółach
Program "500+": MOPS w Jaśle informuje o szczegółach

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200,00 zł.

Przez pierwsze dziecko należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca, roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę uprawnioną do świadczenia wychowawczego.

Program "500+": MOPS w Jaśle informuje o szczegółach
Program "500+": MOPS w Jaśle informuje o szczegółach

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub formie opłacania usług.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w gminie lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

W mieście Jaśle Program „Rodzina 500+” będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane przy ul. Floriańskiej 8 a w Jaśle w siedzibie Ośrodka.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.

OKRES USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO:

1) Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.
2) Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa
w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
3) Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
4) W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa w ust. 1, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.
5) W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
6) W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 1 kwietnia 2016r. i kończy dnia 30 września 2017 r.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ten okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie, 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

MOPS Jasło

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
bn
bn
2024 lat temu

A gdzie wzór wniosku ??? NIEPEŁNA informacja to ŻADNA INFORMACJA !!!

dragoness
dragoness
2024 lat temu

No i pierwszy niewypał w historii rządów PiS… Zamiast zastanowić się, jak zachęcić młodych do spłodzenia pierwszego, ewentualnie drugiego dziecka, bezrefleksyjne rozdawnictwo pieniędzy. Ci, którzy się mają rozmnażać i tak się zozmnożą, faktycznie, niektóre grupy społeczne jeszcze chętniej niż dotychczas, a młodzi „na dorobku” nadal będą się zastanawiać jak związać koniec z końcem we dwójkę. Gdzie faktyczna pomoc w zapaści demograficznej? Gdzie żłobki i dopłaty do nich, gdzie praca i tanie mieszkania dla młodych? Gdzie obniżka VATu? Tego nie ma, bo trzeba by było pomyśleć, a na to monopolu żadna nasza władza nie ma.

ania
ania
2024 lat temu

od czegoś trzeba zacząć ….wolę 500+ niż ..afery ,ośmiorniczki i zegarki …tamci grabili tylko pod siebie ….

#A
#A
2024 lat temu

do „ani” „od czegoś trzeba zacząć … ” tak masz rację ale dlaczego zaczynają znowu ode mnie ? ( a raczej od mojego marnego portfela 🙂 )
Żadna, górnolotnie zwana opcja polityczna nie pomogła mi w codziennym życiu ( zmniejszenie podatku, jałmużna – zwana rodzinnym, wynajęcie lokalu, służba zdrowia itd. ). Jak widzisz droga aniu żebyś dostała te 500 zł, zabiorą Ci dużo więcej, a to powinno należeć się wszystkim rodzina i to bez łaski i medialnego rozgłosu.

Back to top button
4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x